Sprängteknik

Sprängning i berg sker allt oftare i tätbebyggelse och medför stor skaderisk på byggnader, instrument, datorer, datakommunikationsutrustning, basstationer och annan känslig utrustning. Genom att välja optimal sprängmetod undviker man att varken människor, kringliggande hus, byggnadsdelar eller känslig utrustning kommer till skada. En optimal sprängmetod innebär också snabbast möjliga framdrivning av tunnlar och rörgravar, grundläggningar, väg- och järnvägsbyggen och effektiv produktion i bergtäkter och gruvor.

Nitro Consult har specialister inom sprängteknik.
För att få rätt slutresultat, utan att skador uppstår i omgivningen, planerar och kontrollerar vi sprängningar. Nitro Consult har välutbildade konsulter med mångårig erfarenhet som kan dimensionera och beräkna även de mest avancerade sprängningar såväl utomhus som inomhus. Vi har också ingående kunskap om gällande arbets- och miljölagstiftning vilket i kombination med vårt teknikkunnande innebär att arbetet kan utföras exakt, hänsynsfullt, säkert och lönsamt.

Från planering till genomförande
När stora krav ställs på en lyckad sprängning deltar vi ofta redan i planeringsstadiet. Syftet med sprängningen kan vara att få ett bra bergmaterial eller skapa ett utrymme i berget. Bästa tillgängliga teknik används för beräkningar och kontroller av allt från inledande schaktningsarbeten till sprängning och dokumentation efter genomförda sprängningar. Våra beräkningar och överväganden bildar sedan underlag för projektets genomförande med tonvikt på sprängladdningarnas storlek och placering.

Vi ger i krävande projekt fortlöpande stöd till produktionssprängarna. Exempel är kontursprängning och försiktig sprängning i tunnlar och bergrum, undervattenssprängning och när hårda krav på ställs på bergmaterialet.

Rivningssprängning
Nitro Consult erbjuder konsultation vid rivningssprängningar. Vi tar då fram tändplan, riskanalys samt arbetsplaner som t.ex. visar vilka förarbeten som måste utföras. Under utförandet kontrollerar vi laddningsarbetet, täckning, säkerheten, vibrationer, luftstötvåg samt håller med ansvarig arbetsledare.