Närboendetjänster

Goda relationer med närboende & tredjeman är både trevligt och lönsamt
Våra erfarna konsulter kan bygga upp och sköta en positiv och professionell kommunikation med närboende och andra berörda människor. Utifrån en analys av byggprojektet förutspår vi risker och tar fram handlingsplaner för att sköta projektets kommunikation med tredjeman. I sådana handlingsplaner kan inrymmas allt från allmän information till att upprätta jourlinjer för tredjeman. Goda relationer med omgivningen skapar de bästa förutsättningarna för förståelse och acceptans för buller, vibrationer, väghinder och andra störningar.

Förtroendeskapande åtgärder
Korrekt och fortlöpande information är avgörande för att få allmänhetens förtroende. I våra tredjemanstjänster ingår därför att kontinuerligt följa upp buller- och vibrationsnivåer, ge information till närboende om varje planerad sprängsalva via telefonsvarare och personliga meddelanden samt att regelbundet bjuda in till informationsmöten och ”Öppet Hus” med möjlighet till besök i tunnlarna.

Miljö och juridik
Omtanke om miljön kan säkerställas och dokumenteras via entreprenörens miljöledningssystem. Viktiga miljöaspekter för byggprojekt är buller, vibrationer, luft- och vattenpåverkan, användning av fordon och arbetsmaskiner samt kemikalieanvändning.

Vi kan även ge assistans för att hantera juridiska risker och hinder samt hantering av försäkringsfrågor och eventuell skadehantering.