Miljö och MKB

Kostnadseffektiva miljöinvesteringar innebär att varje krona som satsas på miljön ska ge så stor effekt som möjligt. Vi medverkar både till bra investeringar och ger råd för att undvika dåliga.

Aktuella kunskaper, metoder och erfarenhet
Nitro Consult har genom sin miljöprofil fått allt fler uppdrag att mäta och bedöma entreprenad- och industriverksamheters miljöpåverkan genom emissioner till luft och vatten, samt buller, vibrationer och föroreningar. Nitro Consult har därför stor erfarenhet kring de miljöfrågor som är kopplade till sådana verksamhetsområden.

MKB och tillstånd
Miljöbalken ställer långtgående krav på den som utför ett arbete som kan påverka miljön. Nitro Consult upprättar handlingar för ansökan enligt miljöbalken, t.ex. MKB, tekniska beskrivningar, kontrollprogram och ritningar.

Miljöutredningar och miljökontroll
För att kunna särskilja en verksamhets miljöpåverkan krävs att situationen i omgivningen utreds. Nitro Consult utför referensmätningar där tillståndet i mark, grund- och ytvatten utreds. Under verksamhetens gång kontrolleras utsläpp av olika ämnen och efter avslut utförs liknande undersökningar som före verksamhetens påbörjande.

Luft och vatten
Sprängning genererar kväveoxid. Nitro Consult mäter halten kväveoxid i luft, både i syfte att säkerställa arbetsmiljön och ge intressenterna kunskap om utsläppsmängder.

I såväl industri- som bygg- och anläggningsprojekt måste kvalitet hos grund- och ytvatten säkerställas och grundvattennivåer upprätthållas för att undvika marksättningar och utarmning av vattenmagasin. Vid tunnelbyggen ställs krav på mängd inläckande vatten. Vid sprängning riskerar utsläpp av kväve i form av spill och detonationsrester från sprängämnet att förorena grund- och ytvatten. Andra föroreningar är mineralolja och metaller från arbetsfordon.

Nitro Consult tar prover på grund- och ytvatten, mäter nivå och portryck, tolkar resultaten som ger grund för bedömningar av marksättningar och stabilitet i vattenmagasin. I samband med sprängning nära fastigheter kontrolleras även kvaliteten i enskilda brunnar med avseende på kemisk, fysikalisk och bakteriologisk sammansättning. Analyser sker vid eget laboratorium på parametrarna kväve, slam och ett flertal andra oorganiska ämnen. Resultat kan erhållas några timmar efter provtagning. Konduktivitet och pH analyseras direkt i fält och övriga analyser sker hos ackrediterade laboratorier.

Förorenad mark
Vid schaktningsarbeten i tätbebyggda områden är risken ofta stor att uppgrävda massor innehåller miljöfarliga ämnen. Vi utför miljötekniska undersökningar för förorenad mark.