Geologi och bergteknik

I byggprojekt med omfattande bergarbeten är professionell markundersökning och pålitliga berg- och miljötekniska utredningar lönsamma. Utifrån geologiska förundersökningar och bergmekanisk beräkningsmetodik kan anläggningar i berg optimeras och anpassas efter kundens önskemål och behov.

Berg- och miljöteknikgruppen består av bergsingenjörer, geologer, miljöingenjörer och CAD-operatörer. Vi har erfarenhet av de mest komplicerade projekten i Skandinavien med avseende på omfattande sprängningsarbeten och närhet till befintliga anläggningar, såsom tunnlar, byggnader och känsliga konstruktioner. Vi arbetar i projektets alla faser från idé via förstudie - systemutredning - tillstånd och avtal - detaljprojektering - bygghandlingar - upphandling - byggledning och kontroll fram till besiktning och uppföljning av färdig produkt.

Projektering
Vi åtar oss uppdrag för undermarksanläggningar, bergskärningar och grundläggning på berg för både nya och befintliga anläggningar. Vid projektering utgår vi ifrån tidigare utförda bergundersökningar och arkivmaterial för att bestämma behovet av geologiska markundersökningar såsom geologisk och bergteknisk fältkartering, seismik, sonderingsborrning, kärnborrning osv. Analysresultaten från markundersökningarna används för att bestämma anläggningens placering, geometri och förstärkningsbehov. Vi utför även undersökningar av bergets lämplighet som konstruktionsmaterial vid till exempel väg- och spåranläggningar, genom provtagning och utvärdering av analysresultat.

Riskanalys och besiktningar
Nitro Consult upprättar ingenjörsgeologiska riskanalyser med inriktning på bergmekaniska förutsättningar. Vi utför kartering och besiktning av berget, identifierar risker vid utförande av olika åtgärdsalternativ samt dimensionerar bergtekniska åtgärder utifrån sannolikheter och den säkerhetsfaktor som man slutligen önskar uppnå. Nitro Consult genomför även slut- och underhållsbesiktningar av anläggningar i berg, ovan och under mark.