Besiktning före och efter

I samband med att omgivningen utsätts för störningar uppstår ofta frågor om hur byggnader och anläggningar påverkas. Störningarna kan till exempel vara vibrationer från sprängning, pålning, spontning, schakt och packning, väg- och järnvägstrafik samt buller, vibrationer och luftstötvågor från större sprängningsprojekt.

För att kontrollera inverkan av vibrationsalstrande verksamheter utförs normalt för- och efterbesiktningar. En riktigt utförd besiktning är enda sättet att kontrollera om förändringar uppstår.

Nitro Consult har 40 års erfarenhet av besiktning-syneförrättning och har varit med om att utarbeta den svenska standarden SS 460 48 60 ”Vibration och stöt – Syneförrättning – Arbetsmetod för besiktning av byggnader och anläggningar i samband med vibrationsalstrande verksamhet”.

Besiktningen
En förbesiktning innebär att man noterar och protokollför eventuella defekter i väggar, golv, tak, med mera. Protokollet används sedan som underlag vid efterbesiktningen för att lättare kunna påvisa om förändrig skett. Vid avslutad förbesiktning lämnas/skickas alltid en kopia till den som äger eller företräder fastigheten i fråga.