Södra länken

Södra länken invigdes 2004 och är en del av Stockholms framtida ringled. Den kostade 8 mdkr, är 6 km lång varav 4,6 km går i tunnel. Tunneln är Sveriges längsta vägtunnel och Europas längsta stadsmotorvägstunnel. Tunneln har i varje riktning två genomgående filer, men mellan vissa på- och avfarter finns så kallade additionskörfält vilket gör att tunneln som bredast är 4 filer per riktning och har en yta om 280 000 kvadratmeter. Södra länken ger en restidsförkortning i högtrafik mellan cirka 5 minuter till 35 minuter.

Total tunnellängd inklusive ramptunnlar är 17 km. Uppemot 3 miljoner kubik-meter berg och jord har schaktats bort från ett område under och intill tät bebyggelse och industrier. I Södra länkens tunnelsystem finns ett omfattande ventilationssystem. Utöver självdraget ventileras tunnlarna med 170 st fläktar och två ventilationstorn.

Nitro Consults del i projektet
Vi arbetade som byggledare berg i HT-konsortiet. På delar av länken ansvarade vi dessutom för vibrationsmätning, bullermätning och besiktningar.