Norra länken

Norra länken är en 4 km lång och 14 mdkr dyr väg som ska förbinda E4 och E20 med Frihamnen i Stockholm. Frihamnen är Sveriges viktigaste hamn för last och passagerartrafik till Finland, Baltstaterna och Ryssland. Norra länken kommer att befria lokalgatorna från tusentals tunga fordon per dag som istället kommer att ledas ner i tunnlar. Boende, cyklister och fotgängare kommer att ha stor glädje av leden och trafikstockningarna i innerstan kommer att bli lindrigare.

Utmanande och svåra tunnelbyggen
5 tunnlar för Norra länken passerar under eller nära känsliga och dyra instrument i Fysikcentret vid AlbaNova och 6 tunnlar korsar ett fåtal meter under eller över T-banan. Problemen för forskarna måste minimeras och säkerheten för T-banepassagerarna får inte äventyras. På vissa ställen saknas bergtäckning och konventionell borrning och sprängning kan inte utföras utan föregående förstärkning i form av t.ex. gitterbågar och sprutbetong. Detta sammantaget ställer både byggledare och entreprenörer inför stora utmaningar.

Projektekonomin kräver att sprängning ska kunna ske varje dag i fem eller sex tunnlar och för att störa så lite som möjligt bör sprängningarna ske samtidigt. Sådana krav kan mötas genom en kombination av kunnande, IT-stöd och avancerad mätteknik.

Nitro Consults del i projektet
Vår projekteringsavdelning har i samarbete med SWECO medverkat vid genomförande av markundersökningar samt projektering och upprättande av bygghandlingar för bergtunnlarna vid Bellevue, Värtan och Frescati. Vidare har vår vibrationsgrupp genomfört provsprängningar för att ta fram underlag om vibrationsöverföringen i berget som entreprenörerna sedan kunde använda i anbudsstadiet.

Under byggskedet har vi byggledare för sex av entreprenaderna. Vi ansvarar dessutom på alla entreprenaderna för vibrations-, stomljuds- och bullermätning samt besiktning. Kontrollen utförs för att, i ett senare skede när de vibrationsalstrande arbetena är avslutade, kunna bedöma om förändringar uppstått som härrör från byggandet av Norra länken.

Vibrationsmätning utförs på byggnader, utrustningar samt tunnelbanan. Cirka 100 mätpunkter är aktiva dagligen och alla mätvärden rapporteras via GSM-länk till en server. För att kontrollera att riktvärden för stomljud inomhus och bullernivåer utomhus innehålls utförs ljudnivåmätningar dygnet runt. Resultatet av mätningarna kan beställaren och entreprenören kontinuerligt avläsa via vår webbportal NCVIB. På NCVIB lägger entreprenören varje morgon in information om vilka tider sprängningar kommer att bedrivas. Detta görs för att forskarna på Albanova Universitetscenter och KTH skall kunna planera sin verksamhet på ett bra sätt.

För att inte vibrationskänsliga utrustningar skall skadas av sprängningsarbetena har vi även utfört omfattande vibrationsisolering i framför allt Albanova Universitetscenter. Forskningsverksamheten där bedrivs i en miljö där noggrannheten ligger på nanonivå. Tack vare utförd vibrationsisolering så har verksamheten kunnat bedrivas normalt under projektet.

Nitro Consult deltar också som Vägverkets sakkunnige i vibrations- och sprängtekniska frågor i samband med informationsmöten för tredje man som hålls ungefär en gång i kvartalet.