VA-utbyggnad - Värmdö

Beskrivning av projektet
Värmdö kommun bygger ut det kommunala vatten- och spillvattennätet (VA). Vid VA-utbyggnaden inom detaljplansområdet Fladenbacken, Brunn, utförs sprängningsarbeten, samt schakt- och packningsarbeten. Etappen omfattar ca 450 m VA-ledningar med självfall samt 550 m VA-ledning som utformas som ett grunt förlagt LTA-system (LättTryckAvlopp). Arbetsområdet är omgivet av permanenta villor och sommarstugor. Undergrunden är varierande och utgörs av berg, morän/pinnmo och lera.

Riskanalys
En inventering av fastigheter och anläggningar utförs innan markarbetena startar. Där bedöms fastigheter utifrån markbeskaffenhet, grundläggning samt byggnadsmaterial, med tanke på tillåtna gränsvärden för vibrationer.

Besiktning
För- och efterbesiktning utförs på fastigheter inom inventarieområde, samt provtryckning av murade eldstäder.

Vibrationsmätning
Vibrationsmätning utförs kontinuerligt på fastigheter där VA-schakterna framskrider.

NCVIB
På NCVIB visas besiktningsobjekt utplacerade på kartan tillsammans med mätpunkter och salvor. Beställare, entreprenör och konsult får enkelt samma bild av uppdraget, status på besiktningsobjekt och framdrift på markarbetena.