Vibrationsmätning

I samband med sprängning och en del andra anläggningsarbeten är vibrationsmätning viktigt av flera skäl. Den visar om tillåtna vibrationsgränser överskrids eller är på väg att överskridas. Om en förändring uppstår är det lätt att snabbt klargöra om sprängaren har ansvaret eller ej. Goda vibrationsmätningar ger information som kan användas både för att undvika omedelbara skadeeffekter och för att bedöma vilka åtgärder som krävs för att eliminera eller åtminstone reducera vibrationerna.

Mätning för effektivare framdrift
Vibrationsmätningar ger direkt vägledning vid spräng- och markarbeten så att resultatet blir optimalt från teknisk och ekonomisk synpunkt. Med hjälp av avancerade mätinstrument och datorstöd kan vi välja den lämpligaste metoden som nedbringar risken för eventuella vibrationsskador till ett minimum samtidigt som framdriften är så snabb som möjligt. Efter till exempel en tunnelsprängning tar det timmar för utvädring och urlastning av sprängmassor innan ny laddning kan ske. Det är effektivt att ladda så mycket som möjligt inom ramen för gränsvärden för vibrationer. Sprängaren kan med hjälp av IT-stöd ”gå på tå” förbi känsliga hus och ladda på för fullt när vibrationsgränserna är generösare.

Mätresultatet inom en minut
Mätvärden kan överföras direkt efter sprängning via SMS och Internet till telefon och dator. På så vis får man utan fördröjning klarhet om bergets förmåga att överföra vibrationer till känsliga omgivningar.

Andra vibrationskällor
Trafik, pålning, spontning, schaktning och packning är andra exempel på aktiviteter som alstrar vibrationer. När man vill bedöma hur dessa vibrationer påverkar människor, bebyggelse och olika installationer fordras information. Datoriserad mätteknik är ett kostnadseffektivt hjälpmedel för att mäta snabbt och enligt etablerade mätstandarder.